Audyt
Data Governance

Zweryfikuj procedury zarządzania danymi i ich jakością.
Oceń stopień dojrzałości Twojej organizacji w zakresie zarządzania danymi.

  Realizujemy kompleksowy audyt organizacji w zakresie zagadnień Data Governance ze szczególnym uwzględnieniem obszaru procesów, organizacji oraz technologii i modelu biznesowego.

  Cel audytu

  Celem audytu jest zobiektywizowana, dostosowana do charakteru organizacji, 
  ocena stopnia dojrzałości w zakresie zarządzania:

  • danymi,
  • jakością danych,
  • rolami i odpowiedzialnościami,
  • poziomem świadomości organizacji i wszystkich jej pracowników.

  Jednym z produktów audytu może być Kanoniczny Model Danych: spójny, zagregowany obraz wszystkich posiadanych w firmie danych, dzięki któremu można zidentyfikować m. in. gdzie są przechowywane dane podlegające RODO.

  Zasady przeprowadzenia audytu

  Audyt Data Governance będzie wykonany metodą scoringową z wykorzystaniem autorskiego narzędzia analitycznego, zawierającego zestaw wskaźników KPI, wagi wskaźników, metody agregacji oraz kategoryzację na wskaźniki mierzalne i niemierzalne.

  Czynności audytowe będą przeprowadzone metodą wywiadu eksperckiego i będą obejmowały zgromadzenie i skalkulowanie analitycznych miar KPI, uzupełnienie zautomatyzowanego narzędzia analitycznego oraz skalibrowanie wskaźników w zależności od indywidualnych potrzeb Odbiorcy.

  Metody i narzędzia

  Narzędziem przeprowadzenia audytu dojrzałości jest przygotowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorcy, raport, który w sposób zagregowany prezentuje syntetyczny poziom dojrzałości, określony według 4-stopniowej skali zgodnej ze standardami i praktykami DAMA International.

  Wyniki audytu

  Po wykonaniu audytu oraz skalkulowaniu syntetycznej miary dojrzałości, na podstawie miar cząstkowych, BI Insight wydaje rekomendacje, co do dalszych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach zarządzania danymi.

  Na podstawie wyników audytu dojrzałości organizacji, BI Insight, w porozumieniu z odbiorcą określi perspektywę i zakres rekomendowanych zmian oraz przygotuje strategię i road-mapę wdrożenia zmian.

  Potrzebujesz audytu?

  4-stopniowa skala dojrzałości

  zgodna ze standardami i praktykami DAMA International

  Poziom I

  Organizacja ma świadomość potrzeby zarządzania danymi, jakością danych, lecz dotychczas działania w tym zakresie miały charakter doraźny, nieusystematyzowany, bez wyraźnego określenia odpowiedzialności i w odniesieniu do wybranych obszarów biznesowych lub systemów. Organizacja dostrzega też rosnące ryzyko związane z niską jakością kluczowych danych.

  Poziom II

  Organizacja podjęła kroki, aby wdrożyć zasady zarządzania danymi i jakością danych. W tym celu określiła strategiczne elementy Data Governance, wyznaczyła jednostkę i jej miejsce w strukturze organizacyjnej, wyposażyła w niezbędne narzędzia do mierzenia i monitorowania jakości danych, zarządzania incydentami jakości danych oraz katalogowania danych.

  Poziom III

  Organizacja posiada efektywnie działającą jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie danymi. Kluczową rolę w zakresie zarządzania danymi odgrywa Chief Data Officer, odpowiednio umocowany w strukturze zarządczej, wyposażony w niezbędne kompetencje i uprawnienia do kreowania polityki zarządzania projektami wykorzystującymi dane oraz systemy i repozytoria.

  Poziom IV

  Organizacja jest w pełni dojrzała i świadoma wartości gromadzonych i przetwarzanych danych. Posiada w pełni zaimplementowane wszystkie elementy Data Governance. Pracownicy uczestniczą w tych procesach wypełniając rolę biznesowych właścicieli danych, a także aktywnie kreują i uruchamiają nowe inicjatywy projektowe w obszarze wykorzystania danych, zarządzania jakością. Kluczowa rola CDO, który uczestniczy w strategicznych działaniach na najwyższym poziomie managerskim.

  Potrzebujesz więcej informacji
  dotyczących audytu?

  Skontaktuj się z naszym ekspertem.

  +48
  Szukaj

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez BI Insight S.A. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej.          Klauzula informacyjna.