Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji

Zarząd BI Insight S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jagiełły 4/U3 w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.