Zweryfikuj odpowiedzialność za procesy AML

Zweryfikuj czy instytucja i osoby odpowiedzialne za procesy AML są właściwie zabezpiecznone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych i uniknięciem odpowiedzialności karnej.

Audyt AML

Zastosowane metody przeprowadzenia audytu są zbliżone do tych, które stosuje organ nadzoru w ramach przeprowadzanych kontroli. Dlatego też przeprowadzamy postimplementacyjny przegląd regulacji wewnętrznych przede wszystkim w oparciu o przekazaną dokumentację oraz informacje uzyskane od zespołu projektowego badanej Instytucji. Oferta obejmuje swoim zakresem audyt zgodności systemu AML (dokumentacji, regulacji wewnętrznych, procesów) weryfikację z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z praktyką rynkową (Rekomendacje KNF, zalecenia nadzorcy, komunikaty GIIF) ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Analizy procedury grupowej i wewnętrznej;
  • Analizy procesów dotyczących identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, w tym nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość;
  • Analizy procesów dotyczących identyfikacji beneficjentów rzeczywistych;
  • Analizy procesów dotyczących identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
  • Analizy procedury dotyczącej raportowania transakcji do GIIF.

Warsztaty

Warsztaty przeprowadzone z zespołem projektowym (oraz wskazanymi przez badaną Instytucję osobami operacyjnymi, stosującymi na co dzień zmienione regulacje w ramach działalności spółki) doprowadzą do skonfrontowania modelu działalności wynikającego z dokumentacji z praktyką w Instytucji. Na tej podstawie zostaną zidentyfikowane obszary, które wymagają doprecyzowania w ramach regulacji wewnętrznych.
Zakresem oferty objęta jest również weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia oraz udokumentowania analizy ryzyka, dostosowanej do działalności Instytucji, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.
Wynikiem audytu będzie podsumowanie wyniku prac w formie raportu zawierającego opinię prawną zawierającego informacje dotyczące potencjalnego poziomu ryzyka braku zgodności regulacyjnej w obszarach, które zostaną poddane audytowi. Ponadto raport uwzględniał będzie porównanie przyjętych rozwiązań z aktualną praktyką rynkową w kontekście Ustawy AML. W tym zakresie znajduje się również przekazanie zaleceń dotyczących poprawy systemu AML w ramach zagadnień określonych w przedmiocie usługi.
W ramach audytu oferowana jest również druga faza, która jest skoncentrowana na dostosowaniu regulacji wewnętrznych do przekazanych rekomendacji i zaleceń, ewentualnego wpływu zmian na dokumenty powiązane.
Kolejnym etapem jest propozycja automatyzacji procesów AML z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatycznych, które mogą być wdrożone przez Bi Insight.

Podstawy prawne przeprowadzanego audytu:

  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

  • Dyrektywa z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE;

  • Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006;

  • Komunikaty GIIF i UKNF w zakresie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kontakt z Ekspertem

Chcesz zweryfikować, czy twoje procesy i procedury skutecznie ograniczają ryzyko braku zgodności z wymogami regulacyjnymi AML?
Nie narażaj się na kary, skontaktuj się z ekspertem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie
oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełną treść Klauzuli Informacyjnej.