Audyt AML

Przeprowadzamy audyty zgodności systemu AML.
Badamy każdy kluczowy element systemu, jego zgodność
z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami wydawanymi
m.in. przez KNF czy GIIF 

Image

Niezależny audyt AML

Zweryfikuj czy Twoja instytucja i osoby odpowiedzialne za procesy AML są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych i uniknięciem odpowiedzialności karnej.

Zastosowane metody przeprowadzenia audytu są zbliżone do tych, które stosuje organ nadzoru w ramach przeprowadzanych kontroli. Dlatego też przeprowadzamy postimplementacyjny przegląd regulacji wewnętrznych przede wszystkim w oparciu o przekazaną dokumentację oraz informacje uzyskane od zespołu projektowego badanej Instytucji. Oferta obejmuje swoim zakresem audyt zgodności systemu AML (dokumentacji, regulacji wewnętrznych, procesów) weryfikację z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z praktyką rynkową (Rekomendacje KNF, zalecenia nadzorcy, komunikaty GIIF) ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Analizy procedury grupowej i wewnętrznej
  • Analizy procesów dotyczących identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, w tym nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość
  • Analizy procesów dotyczących identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
  • Analizy procesów dotyczących identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
  • Analizy procedury dotyczącej raportowania transakcji do GIIF
Image

Warsztaty

Warsztaty przeprowadzone z zespołem projektowym (oraz wskazanymi przez badaną Instytucję osobami operacyjnymi, stosującymi na co dzień zmienione regulacje w ramach działalności spółki) doprowadzą do skonfrontowania modelu działalności wynikającego z dokumentacji z praktyką w Instytucji.
Na tej podstawie zostaną zidentyfikowane obszary, które wymagają doprecyzowania w ramach regulacji wewnętrznych.

Zakresem oferty objęta jest również weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia oraz udokumentowania analizy ryzyka, dostosowanej do działalności Instytucji, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.
Raport
Wynikiem audytu będzie podsumowanie wyniku prac w formie raportu zawierającego opinię prawną zawierającego informacje dotyczące potencjalnego poziomu ryzyka braku zgodności regulacyjnej w obszarach, które zostaną poddane audytowi. Ponadto raport uwzględniał będzie porównanie przyjętych rozwiązań z aktualną praktyką rynkową w kontekście Ustawy AML. W tym zakresie znajduje się również przekazanie zaleceń dotyczących poprawy systemu AML w ramach zagadnień określonych w przedmiocie usługi.
Procedura AML

W ramach audytu oferowana jest również druga faza, która jest skoncentrowana na dostosowaniu regulacji wewnętrznych do przekazanych rekomendacji i zaleceń, ewentualnego wpływu zmian na dokumenty powiązane.

Kolejnym etapem jest propozycja automatyzacji procesów AML z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatycznych, które mogą być wdrożone przez Bi Insight.

Podstawy prawne przeprowadzanego audytu:

Ustawa dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 815)

Dyrektywa 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006;

Komunikaty GIIF i UKNF w zakresie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kontakt z ekspertem

Chcesz zweryfikować, czy twoje procesy i procedury skutecznie ograniczają ryzyko braku zgodności z wymogami regulacyjnymi AML?
Nie narażaj się na kary, skontaktuj się z ekspertem.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola