Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacja prawna dla kontrahenta BI Insight S.A. Dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na BI Insight S.A.

1. Tożsamość administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) jest BI INSIGHT S.A. z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 4/U3, 02-495 Warszawa na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kontakt do Administratora

E-mail: info@biinsight.pl
Telefon: +48 222 011 499
Listownie – kierując korespondencję na wyżej wymieniony adres siedziby BI Insight

2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w BI Insight s.a. można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@biinsight.pl

Listownie – kierując korespondencję na wyżej wymieniony adres siedziby BI INSIGHT z dopiskiem „Pełnomocnik ds. Ochrony Danych.”

Z wyznaczoną osobą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pozyskanie danych

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani, jako reprezentanta kontrahenta, w ramach umowy, aneksu lub innych zarejestrowanych dokumentów łączących go z ADO (dalej: „Umowa”). 
Jeżeli jest Pan/Pani osobą wskazaną w Umowie do kontaktu lub osobą wykonującą czynności w ramach Umowy, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani lub od Kontrahenta w ramach realizacji współpracy z ADO.

Pozyskane dane osobowe mogą obejmować:

­- imię i nazwisko,

­- numer (numery) telefonu służbowego,

­- adres służbowej poczty elektronicznej (e-mail),

- stanowisko lub funkcja w strukturze organizacyjnej kontrahenta.

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane Pana/Pani będą przetwarzane w celu: ­

 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ADO związanych m.in. z:
  • przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
  • realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. ­
 • realizacji czynności biznesowych i prawnych związanych z procesem zawierania Umowy lub oferowania produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ­
 • realizacji czynności biznesowych i prawnych związanych z zawartą Umową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ­
 • archiwizacyjnym (dowodowym), który będzie realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi wymagające dostępu do danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, audytowe, księgowe, finansowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również, podmiotom którym ADO jest upoważniony lub zobowiązany do przekazania na podstawie przepisów prawa (np. organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze lub policji). Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom pocztowym (w związku z przesyłaniem korespondencji), dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

6. Prawa przysługujące w odniesieniu do danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, a także do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku kiedy ADO przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Jest to możliwe po wysłaniu żądania na skrzynkę iodo@biinsight.pl z właściwym opisem danych, które żądanie dotyczy. Żądanie musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi, których dotyczy żądanie.

7. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Pana/Pani danych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez:

 • Okres niezbędny do wykonywania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa;
 • Okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których jest realizowane automatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w ramach naruszenia przepisów RODO. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Stawki 2
00-193 Warszawa

10. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie Pana/Pani danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji kontaktów biznesowych w ramach Umowy z Pana/Pani udziałem.

Pliki „cookies”

W ramach portalu www.biinsight.pl stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na www.biinsight.pl wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.

 • Zasady przetwarzania danych